Hogyan védheti meg látását a költészetben

ESŐ Irodalmi Lap - Az emlékezet-felejtés nyelvisége Kovács András Ferenc költészetében

Madrigálszezon Echo Kovács András Ferenc történelem- és hagyományszemlélete túlnyomórészt a nietzschei kritikaival írható le, 5 de akad példa — igaz, csak metaforikusán, többszörös áttétellel — a monumentálisra is. Hová te léptél megrendült a föld A rettegéstől még azóta is reng Reng rendületlen gyáván készülődik Kivetni végre roppant csontjaid Tyrannosanrus rex Az utalások eredeti kódolását megváltoztató mnemotechnikának az ikonikus motívumok szintjén több jelölője is van.

Kovács András Ferenc líráját messzemenően meghatározza az, miként szólaltatja meg a múlt nyelviségét. Míg Szigeti a make it new, tulajdonképpen modernista változatához, a Pound-hatáshoz sorolja a Kovács-költészetet, addig Kulcsár Szabó Ernő a transztextualitás 7 elve szerint a multikulturalitás dialogikus szerkezetébe helyezi azt.

hogyan védheti meg látását a költészetben

Egyébként 8 több példát is találni a költő munkásságában éppen a Szigeti Csaba által kifejtett posztmodernszerű make it alien-felfogásra. Az Adventi fagyban angyalok című kötetben is jellemző részeket találunk az éppen Szigeti Csaba által az azonost egyszersmind idegenként felfogó make it alien nyelvszemléletre.

hogyan védheti meg látását a költészetben

Elég, ha a címet, illetve a vers végén szereplő évszámot idézem — a hogyan védheti meg látását a költészetben jellegű évszámmegjelölés azonos éppen a nyelv által válik egyszersmind akár a Paul de Man vagy a Michel Foucault által is ismertetett idegenné. Viszont az is igaz, hogy Szigeti Csaba még a Tűzföld hava című kötetről tette a fenti megállapítását, később az anyanyelv idegenségének tapasztalata az önmegértésben, a make it alien-nyelvfelfogás Kovács András Lázáry René- Caius Licinius Calvus-költeményeiben sokkal nyilvánvalóbb, mint az ezekhez képest egyneműbb, álszecessziós ál-trubadúrlírában.

Kovács András Ferenc nyelvfelfogása a posztstrukturalizmussal és a dekonstrukcióval is rokonítható.

A nyelv- és nem a világszerűséget emeli ki az hogyan védheti meg látását a költészetben, hogy Kovács András Ferenc költeményeiben lépten nyomon felbukkan az apokalipszis, de nem mint téma, hanem mint motívum, tehát nyelvileg determináltan. Szomjazva ezt-azt felnőttem, fel én, ki fuldokoltam más anyák tején, tudom már: solvet saeclum in favilla Pro Domo. Ami a költemények jellemző retorikai alakzatait illeti, a Kukorelly Endre- vagy Parti Nagy Lajos-féle detrakciós alakzatok nem különösképpen jellemzőek erre a lírára, annak ellentéte, az adjekció inkább.

De az immutáció is, a Petri-féle lírához hasonló olyan szójátékokban, mint dumagóg, sztereoptimizmus stb. Az antilabé alakzatában szólaltatható meg a K. A versekben beszélők is többször alakot, maszkot cserélnek, így a szöveg felhívó struktúrája lehetetlenné teszi az egyértelműen antropomorfizált, mimézis-elvű versolvasási stratégiát.

Egy másik példa a transzdialogicitásra, nem identikus ismétlésre, hogy Kovács egyik költeménye épp a lírai én autoriter integritásához ragaszkodó Babits-vers Jónás imája kódjait fordítja át ellentétes értelművé posztmodern kódoltság.

Jуzsef Attila

Gazda nélkül hűtlenül is hitesen forogva. Esztergom, Előhegy, augusztus A K 12 mondja című költeményben pedig a hangsúlyozottan csak monogrammal jelölt írásjel mintegy szerzők közötti lírai én a biografikus, alanyi költő szerepét hogyan védheti meg látását a költészetben egy többszörös közvetítettségű, időn és kultúrákon a Szabó Lőrinc által fordított Keats-költeményt idézi át- vagy inkább együtt beszélő nyelv veszi át.

Ha elgondolom, hogy meghalhatok, mielőtt, mint dús csűrök a magot, megőrzőm magam tornyos könyvhalomban, ha nézem a csillagos éjszaka arcán a nagy mese jelképeit, s érzem De mégse: mert a lét maga lesz teljes így.

hogyan védheti meg látását a költészetben

De jó-e, szép-e itt: nem tudhatom. De minden pillanat méhében engem ringat mit se sejtőn, mint fényt a szem: tékozlón villan, ad, hisz adni tud: gyors árnyat lát a lejtőn, szaladni felhőt, gyermekét a szélnek — szülj meg, halálom, mert a képek élnek A szerző elvének egysége helyett a hangkatalógus alakzatához társítható a költői megszólalás.

Pound hatásais leginkább olyan interpoémákban érvényesül, mint a háromszor is előforduló Novocentóban, ahol a lírai én köztes beszéd helyzete transzindividuálissá, transzdialogikussá és transzkulturálissá válik.

hogyan védheti meg látását a költészetben

Interauktoriális, vagyis mintegy szerzők közötti lesz. A lírai én — amely számos esetben hangsúlyozottan inskriptív, vagyis a nyelv anyagisága által hangsúlyozott.

A pszichoanalízis hermeneutikája szerint így olyan szubjektumról beszélhetünk, amely leginkább a lacani koncepció által épül fel, illetve működik. Mert egy mozdony volt csak József Attila, s Babits volt Jónás, Babits volt a cethal Pro Domo Az És Christophorus énekelt című kötet utáni szövegekben némi módosulás figyelhető meg Kovács András Ferenc költészetének nyelvi magatartásában.

A szövegekben az értelmezést a stabilizáló jelentéstulajdonító műveletekhez nemcsak a szerepek mögött már-már felsejlő életrajzi személy iség ek rendelik hozzá, nemcsak a határozottabban rámutató politikai-társadalmi funkcióval is bíró — érdekes módon Kovács András Ferenc régibb költeményeitől eltérően komikus modalitásban megszólaló — ideologiakritikai jelentést is igenelő szövegformálások, hanem az egyes ciklusok élén és elválasztottan szereplő mottók is.

Az ebben a kötetben szereplő költemények már inkább a mimészisz alakzatához kötődő szerepek mögé bújt alanyiság mentén kínálják a recepció által kipróbált jelentés sikerét.

Amelyek súlyt adnak, megfelelő gravitációt az új verseknek. Kontraszt által, ugyanis a kesernyés hang és a látszólag könnyed, felszínes álomszerűséget imitáló forma a visszafogott rímelés, a központozás gyakori elmaradása stb.

Az alakok nem alakzatok, hanem maszk mögé bújt személyek a költő és hozzátartozói. Ugyanakkor mindez mégsem jut el a közvetlenségig.

  • Jelenkor | Archívum | Fonalvezetés
  • В глазах Франца заискрилось восхищение перед этим гибким телом.

Pontosabban, az esztétikai jelhasználat, a nyelvi megformáltság szintjén továbbra is a transzdialogikus beszédmód érvényesül, de a lírai személyiség integritáshatárai a modernre jellemzően stabilak. Láthattuk tehát, hogy Kovács András Ferenc költeményeinek értelmezésénél nem segít a romantika és a klasszikus modern ismeretelmélet azon törekvése, hogy az egységes biografikus, alanyi megszólalású szubjektum váljék a szövegek csoportosító elvévé.

hogyan védheti meg látását a költészetben

A szerző fogalma az interauktoralitás értelmében működik. Az értelmezés szövegcsoportosító műveletei az intertextualitás, a szövegközöttiség létmódjára ráutaltak. A kulturális emlékezet-felejtés óhatatlanul magával vonja a dekonstrukció azon műveleteit, amelyek nemcsak az én, hanem a szövegek műnembeli interpretációs kódjait is szétjátsszák.

Kovács András Ferenc lírája mindenesetre úgy szembesül a szövegszerűen felfogott történetiséggel, hogy a mindig aktuális jelen felöli érdekeltség — amelyben a költő is mintegy olvasóvá válik, illetve a két funkció nem szembeállítódik, hanem kölcsönösen feltételezi egymást — a hagyományosan kódolt líra és nem líra közötti differenciában tudja — mindig csak szituáltan — az olvasás aktusában azonosítani a lírai műnemhez kapcsolható elvárásokat.

Az intertextualitásnak mind alakmásszerű, mind architextuális technikája jelen hogyan nyerje vissza a látását Kovács András Ferenc lírájában.

Szili József és Kulcsár-Szabó Zoltán is a szövegköziség integratív premodern időindexszel ellátható változatába sorolja az architextuális formációkat. Az intertextualitás legfőbb vállfája a költőnél a palimpszesztus nem például a posztmodernben annyira megszokott travesztiában érvényesül. A szövegköziség eme formájával függ össze egy modális jellemző. Jelesül az, hogy a kilencvenes évek már-már lírai köznyelvére jellemző gúny modalitása, a paródia, travesztia műfaja helyett is, akár a premodern normatív, imitációs technikájú poétika szerint is interpretálható, s a töredékesség 15 poétikájával összhangban is megszólaltatható a Kovács-líra.

Nem az imaginárius múzeum térelve, hanem az egymásutániság időbelisége érvényesül.

A transzdialogikusság történetisége szövegszerűen van jelen, egyik utalás a másikra utal — a végtelenített jelölőláncolat szerint: nem a derridai értelemben. Mert a jelölőlánc formaemlékezettel jár, s ily módon a különféle szövegekbe való belépés mikéntje az időbeli létmód alakító törvényeinek van kiszolgáltatva.

Ennek a fajta költészetnek a felhívó struktúrája a középpontba emeli az esztétikai tapasztalatban amúgy is jelenlevő sajátosságot, nevezetesen azt, hogy az olvasói jelentésadás — szépirodalmi szövegek esetében — a mondottság hogyanjából, a nyelvi magatartás mikéntjéből indul ki.

  • Utazás Keleten: text - IntraText CT
  • Застыв под крышкой люка, Николь внимательно слушала голоса, но не различала слов.

Tehát, hogy a megformálások nyelvisége és konvencionalitása elválaszthatatlan a jelentésalakulástól. Tebenned bíztunk eleinkből fogyva, Mikor már semmi szavak nem voltának.

Csönd törmelékből végy ki, Zsoltár, Veszett kövek kiáltása, voltál! Psalmus Transsylvanicus Ebben az idézetbe sűrítve benne vannak a Kovács András Ferenc-költészet lényegi elemei. A kulturális memória-felfogásnak, mint az architextualitásnak a jelentésalakulásában való fokozott részvétele, hangsúlyozott szövegszerűsége, az emlékezet nem antropomorfizált, hanem inskripciós felfogása, 17 az anyanyelv mint konstrukció, műviség, szimulakrum, mint versanyanyelv, a szavak mögötti szavakra utaló anagramma — s az intertextualitás palipmszesztikus, emelt modalitása.

Az intertextualitás tehát a posztmodern olyan speciális változataként 18 érvényesül Kovács András Ferenc lírájában, amely akár a premodern szövegfejlesztő elvei alapján is megszólaltatható. Ez egyrészt — a posztmodernre egyébként nem jellemző — tragikus modalitás preferálásának a következménye.

Másrészt a szövegköziség itt látás rövidlátás kezelése az imaginárius múzeum egyidejűsége szerint, hanem a transzdialogikusság időisége alapján konstruálódik.

Fogyás ruhákkal? - Hogyan tűnj vékonynak? - Stílus csevej Anettel

A szövegköziséget, intertextualitást leginkább a hangzóréteg vezérli. Mind az anagrammatikus, mind a paragrammatikus technikák radikális használata is ez irányba mutat. Ezt a tapasztalatot radikalizálja a Kálnoky Lászlótól átvett halandzsa-vers technika, amely szerint mindig csak a végtelen jelölőláncolatú értelmezési kódnak az alapján létesíthető értelemegész az olvasás során.

hogyan védheti meg látását a költészetben

Ez a versalkotási mód mintegy felnyitja az egységes, zárt vers eszményét a befogadásban, kizárólag a szövegköziség értelmezési kódjai között engedi interpretálni az adott költeményt.

Madámokok hábornokok hasalni Ő zöng racsong iibiing a korridákon. Dzeb-el-Tarif tirányi hanta fattya.

További a témáról