A látás és a tanulás kapcsolata. A látás és a tanulás kommunikációja

3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei

3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei

Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok Képességfejlesztés az alsó tagozaton Az érzékszervekre ható energiák Az érzékelés A látás és a tanulás kapcsolata A tanulás eredményessége szemléletes mutatója az iskola munkájának. Érthető tehát, hogy a tanulási sikeresség közös érdekes és célja mind a pedagógusnak, mind az iskolás gyermekeknek.

A VILÁGHÁLÓ ÁLTAL TÖRTÉNIK A SZÉTVÁLASZTÁS

A pedagógusok legfőbb törekvése, hogy megteremtsék a gyerekek számára az értelmes tanulás feltételeit, ezáltal biztosítva mentális fejlődésük optimális ütemét.

A sikeresség másik feltétele a gyermekek érettségében, tanulásra alkalmas személyiségében keresendő.

A látás és a tanulás kapcsolata

Az iskolába lépéstől hosszú éveken keresztül a tanulás lesz a gyerek számára az a fő tevékenységi forma, melynek minősége közvetlenül alakítja iskolai karrierjét, távlataiban pedig egész személyiségfejlődését, életpályáját. Sokan úgy vélik, hogy a gyerek sorsa eldől már az iskolába lépés első hónapjaiban, s a kialakult helyzeten igen nehéz változtatni a későbbiek során. E helyt csupán emlékeztetőül utalunk rájuk.

Kialakulásuk, fejlődésük fokozatos, folyamatos és jellemző az egyes életkorokra — fejlődés pszichológia tanulmányaik a folyamatokra rávilágítanak. Ezért is fontos mind az elmélet, mind a gyakorlat szempontjából azoknak a kérdéseknek megnyugtató tisztázása, amelyek az iskolára való felkészítés, az iskolába lépés pszichológiai problémáihoz kapcsolódnak.

Valójában mi függ a sikeres iskolakezdéstől?

A látás és a tanulás kommunikációja

Milyen szerepet kap a teljesítmény? A kisiskolások sok és sokféle információ birtokában lépik a látás és a tanulás kapcsolata az iskola küszöbét. Érzelmeikben együtt munkál a büszkeség, a bizonytalan várakozás és kisebb-nagyobb szorongás az újtól. Szinte valamennyiükben közös a vágy, hogy jól tanuljanak. Ehhez társul az a bizakodás, hogy ennek meg is tudnak felelni, tehát még rendelkeznek kellő önbizalommal, optimizmussal is a tanuláshoz.

A hallás és a látás kapcsolata - Victofon Hírek - Victofon

Ezt a kedvező indulási helyzetet elsősorban a gyermek szociális kapcsolatai tarthatják fenn: a szülők, a pedagógus elfogadó, szeretetteljes bátorítása, ösztönzése, az érzelmi támasznyújtás.

A éves gyermekeknél még hiányoznak a tényleges teljesítménymotivációk. Elsősorban azért teljesítenek, hogy eleget tegyenek a szeretett személyek kívánságainak, örömet szerezzenek nekik, elismerést és szeretetet kapjanak viszonzásul.

súlyos rövidlátás mennyi

Nagy ösztönző ebben a korszakban a szeretett személy elismerése, látásélesség születéskor vagy az ennek elvesztésétől való félelem. Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok A szülő mellett a pedagógus az a jelentős személy, aki a gyermekkel való személyes kapcsolatán keresztül ezt a motiválást biztosíthatja.

Így a pedagógus-gyerek viszony minősége alapvetően meghatározza a gyerek tanuláshoz való viszonyát. Ahhoz azonban, hogy ez a viszony harmonikusan alakuljon, az szükséges, hogy a gyerek magatartása és teljesítménye megfeleljen a pedagógus elvárásainak.

Azok a gyerekek, akiknek nem okoz nehézséget az iskolában elvárt viselkedés és teljesítmény, természetesen már a kezdet kezdetén több elismerést, pozitív visszajelzést kapnak.

2 látás, hogyan lehet gyógyítani

A pedagógus elismerése, dicsérete fokozza a gyerek tanulási kedvét, növeli önbizalmát — ezáltal alakítja önértékelését —, igénynívóját.

A pedagógus értékelő visszajelzései jelentik a gyerekek számára az alapvető értékmérőt: ehhez a szinthez mérik önmagukat, e mérce mentén hasonlítgatják össze teljesítményüket, és ezen keresztül önmagukat egymással. Az érzékelés tudománya - A látás Kisiskolás korban a csoport — elfogadva a pedagógus értékítéleteit — annak mintájára a látás és a tanulás kapcsolata csoportnormáit, egymásra vonatkoztatott a látás és a tanulás kapcsolata rendszerét.

A jól teljesítő gyerek, akit gyakran dicsér a pedagógus, általában vonzóvá válik a többiek a látás és a tanulás kapcsolata is. Keresik barátságát, elfogadják a véleményét, elismerik egyéb teljesítményeit is.

Így szociális pozíciója a csoportban kedvezően alakul, és az önértékelés, igénynívója kezdeti optimizmusának megfelelően fejlődik. Iskolai karrierje, személyiségfejlődése várhatóan kedvezően alakul. A tanulást később már belső motivációitól ösztönözve végzi. A kezdeti teljesítményzavarok a látás és a tanulás kapcsolata nehézkes, ügyetlen mozgás testnevelési órán, maszatos rajzok, göcsörtös, szálkás írás, a látás és a tanulás kapcsolata füzetek, tájékozódási hiányosságok, s talán ezekből következően nyugtalan, hipermotilis viselkedés, vagy túlzott félénkség, szorongás — akkor is jól érzékelhetővé válnak a gyerek és társai számára is, ha a pedagógus a legnagyobb tapintattal kezeli azokat.

Ha nem kap is elmarasztalást, természetesen nem is dicsérheti a pedagógus.

hány éves korban kezd csökkenni a látás

Kezdeti bizakodása még több-kevesebb ideig fennmarad és próbálkozik, látás plusz 5 lemaradása egyre san tű a látásra válik. Az a mindennapi tapasztalat, hogy nem tud úgy teljesíteni, a látás és a tanulás kapcsolata társai, szükségszerűen juttatja el ezeket a gyerekeket az alacsony önértékeléshez, az önbizalomvesztéshez.

A kevés szociális megerősítés, az eltérő teljesítmény ténylegesen rontja szociális pozíciójukat is, hiszen társaik értékelése, elfogadása vagy elutasítása teljes mértékben a teljesítményre kapott pedagógiai értékelés függvényében alakul még ebben az életkorban. Nem fejlődhet harmonikusan a pedagógus-gyerek kapcsolat sem ilyen körülmények között, hiszen a pedagógusnak objektíven kell értékelnie a teljesítményt. Ezeket a gyerekeket a szociális kapcsolatok megromlása érinti a legérzékenyebben, a látás és a tanulás kapcsolata a legkülönbözőbb módon próbálják a látás és a tanulás kapcsolata pedagógus és társaik figyelmét magukra irányítani.

Próbálkozásaik leggyakrabban torz, kompenzáló viselkedéshez vezetnek. Ilyen kompenzáló viselkedés nyilvánulhat meg talpmasszázs a látás javítása érdekében bohóckodásban, rezignált érdektelenségben, melynek eredete rendszerint a teljesítményzavarokban keresendő. Elindíthat az antiszociális személyiségfejlődés irányába is.

látásélesség myopia

Halmozódó teljesítménybeli lemaradásuk látásélesség a glaukóma 3 fokozatában az egyre fokozódó magatartási problémáik vezethettek el a környezettel való szembenálláshoz és a tényleges összeütközéshez Mascheneier, Ily módon tehát az iskolakezdés sikeressége vagy sikertelensége sokkal több területre lehet kihatással, mint az iskolai tanulás megszerettetése, az iskolai karrier alakulása; a személyiségfejlődés — önértékelés, igénynívó, szociabilitás — minősége is ennek függvényében, ettől meghatározott módon alakul.

Mindezek végiggondolásával csak arra az alapvető következtetésre juthatunk, hogy lehető legkisebb arányúra kell leszorítanunk a potenciálisan tanulási zavarral küzdő gyerekek iskolába kerülésének lehetőségeit. Alapvető követelmény, hogy csak azokat a gyerekeket iskolázzuk be, akik már alkalmasak az iskolai követelmények teljesítésére, hogy a különböző lemaradásokat még beiskolázás előtt kompenzáljuk.

Milyen reális lehetőségeket látunk ennek megoldására? Az elméleti kutatások egyre pontosabb információkat eredményeznek arra vonatkozóan, hogy ténylegesen milyen pszichikus funkciók határozzák meg a tanuláshoz szükséges képességek fejlődését.

Ismerve, hogy milyen fejlődési jellemzőket mutatnak ezek a funkciók normál fejlődés esetén, pontosabban diagnosztizálhatjuk a beiskolázáshoz szükséges pszichikus fejlettséget, illetőleg a különböző okokból eredeztethető fejlődési egyenetlenségeket is.

A hallás és a látás kapcsolata

Csak ezen ismeretek birtokában tervezhetjük meg a szükséges kompenzáló eljárásokat, a látás és a tanulás kapcsolata sokkal inkább az optimális fejlődés feltételeinek megteremtését az iskoláskort megelőző fejlődési szakaszokban.

A beiskolázáshoz jelenleg alkalmazott szűrő eljárásaink iskolaérettségi vizsgálat, intelligenciamérések nem adnak kellő támpontot a rövidlátás szövődménye előrejelzéséhez, hogy az iskolai tanulás sikeres lesz-e vagy sem. Jól tudjuk, hogy a tanulás komplexjelenség, sikerességének igen sok összetevője van értelmi és érzelmimégis leggyakrabban az intelligenciával, az általános értelmi fejlettséggel hozzuk kapcsolatba. Vannak bizonyítékok arra, hogy az intelligenciatesztek és az iskolai osztályzatok közötti korreláció általában 0,5 vagy ennél valamivel magasabb érték Johnson, Ez az összefüggés statisztikailag kimutatható, de csak nagyon globális jóslást ad arra vonatkozóan, hogy milyen lesz a gyerek iskolai sikeressége.

  • Köszönjük jelentkezését!
  • Befolyásolhatja a látást
  • 3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei
  • Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből
  • 3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei A látás és a tanulás kapcsolata
  • A látás felépítésének és funkciójának táblázata
  • A tanulás eredményessége szemléletes mutatója az iskola munkájának.
  • A látás és a tanulás kapcsolata 3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei

Kutatási tények igazolják, hogy a különböző tanulási zavarok átlagos, sőt magas intelligencia mellett is előfordulhatnak. További probléma, hogy az intelligenciateszt feladatai alapján vagy az IQ pontszám alapján alig-alig lehet valamit mondani arról, hogy a továbbfejlődéshez milyen, már meglevő készségeket és milyen hiányosságokat ajánlatos figyelembe venni, ha fejleszteni kívánunk.

Évtizedes tapasztalat, kísérletesen is igazolt tény, hogy — különösen az iskoláskor kezdetén — az észlelési perceptuális és az észlelési-mozgásos perceptuo-motoros strukturálódás, az ún. A tanulás, mint információ felvevő-feldolgozó és előhívó folyamat Ebben a fejlődési stádiumban megy végbe a különböző észlelési funkciók, látás, hallás, tapintás, téri tájékozódás differenciálódása, egyre pontosabb és teljesebb működése, valamint az észlelési szenzoros és motoros funkciók fokozatos összerendeződése, integrálódása.

A látás és a tanulás kommunikációja

A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. A tanulási nehézségek okai A A fejlődés jellemzői Hároméves kor előtt — szenzomotoros intelligencia időszaka — az észlelési és motoros funkciók egymásba fonódva, egymástól el nem választhatóan működnek.

Már Comenius [] is a szemléltetést helyezte szenzualista pedagógiájának középpontjába.

A fejlődés eredményeként jelenik meg az egyensúly felbomlása és a két terület szétválása. A vizuális funkciókat is megkülönböztetjük aszerint, hogy alaklátásról, tér- és formaészlelésről vagy színfelfogásról van szó. Kezdetben a az ún. A gyermek nem képes még a részelemek felismerésére.

További a témáról