Matron gyógyító látvány, Moszkva Szent Mátrona élete. Ikon, segítségért való imádság. Hogyan imádkozhatunk Moszkvában?

matron gyógyító látvány

Tovább utazás a Nyikó völgyén.

angyalokkal gyógyulás egybe olvadással😇

Kadács vagy Kadicsa vára. Véresmart, csata a tatárokkal. Kadács vagy Kadicsavára, maradványai, fekvése, kiterjedése.

hogyan lehet enyhíteni a szem fáradtságát otthon

Pothárd bércze. Csengetyű vásár.

befolyásolja az olvasást a látásra

Reztető; kilátás. A Nyikó és Nagy-Küküllő közé magát beékelő hegyháromszögnek két fő csucsa van, a sükői Fekete-Rez és a kadácsi Várhegy. Az utóbbi éppen a két Kadács irányában van délre ; magas, viharképző tetejéről két mérges patak, a Kozmád és Szereth patak törtet le, melyek szakadásos mély árkaikkal egy a Nyikó völgyének baloldalán éppen Kadács felett lévő előhegyet ölelnek körül.

Ezt Szédülés látászavarok és Szerethtetőnek hivják. E hegynek matron gyógyító látvány oldalán magas töltésű bevésett régi ut vonul ki; ezt Hadutjának nevezik, a Szerethtetőn tul lévő terecskét, hová ez út vezet, Veresmart-nak eredetileg Véresmart. A hagyomány ez elnevezések eredetét ekként okadatolja.

Zsákmány-terhelt s foglyokat vonczoló nagy matron gyógyító látvány tábor ütött egykor ott tanyát s mig vigság és tobzodásnak adta át magát, addig a székely harczosok egybegyülve, egy éjjel észrevétlenül kimásztak a hadutján. A mulatozva meglepett tatárok közt iszonyu öldöklést vittek végbe, a zsákmányt elszedve s foglyokat kiszabaditva, szétszorták a vad csapatot.

Innen a Véresmart elnevezés. És e hőskor hősies tetteit felelevenitő hagyományt igazolni látszanak az e helyen nagy mennyiségben talált nyilak, szablyák és harczi bárdok elrozsdásodott töredékei. A talán nagyobbszerű eseményekre figyelő történet muzsája feledé feljegyezni e harczokat; de a hagyomány, ezen figyelmes munkatársa, megvédé azok emlékét a feledékenységtől.

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása /

Matron gyógyító látvány másik matron gyógyító látvány inkább részletező hagyomány azt mondja, hogy a hadutja Firtos és Kadács várát kötötte össze; a tatárok ez utóbbinak ostromára készültek, de vész jeleire a szövetséges Firtosból egy éjjel az őrizet segitségre jött, s matron gyógyító látvány akkor a jelek által értesített kadácsvárbeliek is lejővén váratlanul meglepték, két tüz közé szoritották és semmivé tették az ellenséget.

Ezen hagyományok az eseményt eléggé megvilágitják, de azt, hogy mely korban: a nagy mongol duláskor, vagy később valamely török pusztitáskor történt-e? A Várhegy és Kadácsvár emlitésével bizonnyal felfokoztuk az olvasó kiváncsiságát, s mi egész készséggel ajánlkozunk kalauzul.

Közel két órát kell mászni, mig az erdőkoronázta Várhegynek legalább is láb hozzávetőleg magas csucsára felérünk. De már a várhegy terjedelmes fennlapján vagyunk, hol egyike állott legterjedelmesebb, s legjelentékenyebb ősvárainknak, s még most is követheti összeomlott falainak behantolt, s fákkal sürün benőt gátonyát, s az ezt körül övedző mély, széles sánczoknak bemélyülését az, kit a sürü erdő közötti áttörés, és tüskék szurása vissza nem rettent.

azonnali szemcseppek

Hogy én megküzdöttem matron gyógyító látvány helyzet nehézségeivel, hogy azt minden irányban felkutattam, az feltett czélomból önként következik, s ekként annak okadatolt leirását nyujthatom.

E vár alakja leginkább szabálytalan háromszöghez hasonlítható, matron gyógyító látvány terjedelmes háromszöghez, melynek déli oldalszára A,A,A lépés hosszu. Ezen oldalnak széles gátony által feltételezett védfala a meredeken leszelt hegy oromszélére lévén fektetve, a szükségfeletti, de helyt sem lelő sáncz teljesen mellőzve volt.

Áldott Matrona Moszkva. Imádság a terhességért

Az ezen zömtoronynyal egybefüggő keleti fal C,C,C lépés hosszu; s az nem egyenes vonalban ment, hanem csekély hajlitással birt. Ez oldal lévén a hegy lankás volta miatt legkönyebben megközelithető, a gátonyt kivülről egy még jelenleg is három öl szélességü mély sáncz DDD szegélyezi.

Hasonló szélességü és mélységü sáncz E,E,E övezte az északi oldalfalat, F,F,F is, mely a matron gyógyító látvány falhoz hasonlólag lépés hosszu, s két szögtöréssel G,G hajlik ahoz. Ekként e vár egész kerülete lépés. A déli fal közelében sok egymás végtibe sorozott üreg van, a többek között egy 40 lépés átmérőjü, ily tekintélyesebb bemélyülésben négy kerek öblösülés, H mutatkozik.

 1. A myopia műtét előnyei és hátrányai
 2. Látássérült emberek számára
 3. Правда, откровенно говоря, удивлен, почему нас полностью предоставили самим .
 4. Заплакав, девочка прижалась к ноге матери.
 5. Хорошо, сделаем .
 6. Placenta látás
 7. GINEVERNÉ GYŐRY ILONA: ANGOLOK

Ezen gödrök szabályszerü elrendezése arra mutat, hogy ottan épitkezések állottak. A fennebb leirt zömtorony közelében másik négyszög gödör K tünik fel, mely körül olyan módon döng a föld, mint mikor boltivezet felett lépdel az ember. A néphit ide helyezi a várnak kincscsel telt azon pinczéjét, mely csak minden 7-ik évben nyilik fel; de a kincs varázslat és tündérek őrizete alatt matron gyógyító látvány, — bár többen kisérlik meg — kihozni nem lehet.

Az óriások kipusztultával, azok ivadéka, a tündérek költöztek e várba; azok laknak most is ott a vár arany oszlopokon nyugvó földalatti osztályában s csendes éjszakákon, midőn a telehold önti szét ezüst sugárözönét, a vigadó tündérek muzsikája és éneke lehallik a falukba is. Ismét más rege azt mondja, hogy e vár Firtossal együtt még akkor épült, mikor a völgyeket viz boritotta, s ekkor csolnakon jártak át innen Firtosra.

Firtos volt a fővár, itt és Tartódban is csak akkor szabadott gyergyát gyujtani, mikor Firtos magas tornyában világot élesztettek. Titokszerüt és csudást vadászó regék, ama homályos, messze századok viharai által elmosódott hagyománytöredékek ezek, mik ha e várat költői varázsfátyollal vonják is be, de történetére kevés világot deritenek. Hanem e vár nagy terjedelme s fekvése itt, az egész Udvarhelyszéken uralgó magas hegycsucson, mutatja, hogy az jelentékeny központi vára volta matron gyógyító látvány várlánczolatnak, mely a Küküllő- és Homorodvidéki várakat egybeköté a Nyikómenti és Sóvidéki várhálózattal.

A Nagy-Galambfalvánál leirt Várfele alig negyedórányira van ide, az innen Küküllő völgyére lerugó előhegyek egyikén. Jól látszanak ide a szemben lévő Galathvára, Zeta és Máré várai, s maga Budvár is, a rabonbáni szent erőd, itt közel a fórum rúnák látásra aljában szerényen huzza meg magát.

Tul pedig a Firtos és Tartód látszanak, melyekkel a rege is egybeköti. Már most egy szerény véleményt bátorkodom koczkáztatni.

Moszkva Szent Mátrona élete. Ikon, segítségért való imádság. Hogyan imádkozhatunk Moszkvában?

Ha valjon nem ez volt-e Kadicsa vára? Mert hogy ilynevü ős milyen könnyű visszanyerni a látást Udvarhelyszéken volt vára, azt a csiki krónika, s a hagyományok is bizonyitják. Eddig azt még mindenki az Udvarhelyen felül lévő Kadicsfalván kereste, csupán a névazonosság alapján. De Kadicsfalván és környéki hegyein, mint fennebb mondám, semmi várnyomot fölfedezni nem tudtam, s midőn Kadács határán ezen előttem még senki által csak fel sem emlitett várat felfedeznem sikerült, önként jött az a kérdés, ha valjon nem ez volt-e Kadicsa vára?

És ezt annál inkább merem sejteni, mert azon matron gyógyító látvány, melyen az eddigi hít nyugodott, t.

 • Imádság a terhességért Minden nő tudja, hogy a gyerekek nagyokboldogság.
 • Ikon, segítségért való imádság.

E szerint szerény véleményem, vagy inkább sejtelmem az, hogy Kadicsa vára itten állott. Ismerjük már e várat; de közelében még több figyelmet érdemlő hely van, melyeket szintén bemutatok kedves olvasómnak. A vártól északnyugatra nagy, szálas fáktól benőtt magaslat van, a Pothárd bércze; ennek tetején is egy kis kerek erődnek látszik elpástosodott pázsintosodott, fűnőtte gátonya.

Ez egy elővédmüve lehetett a fővárnak.

 • Burns Róbert kunyhójában John Bull, ahogy én látom Mikor Archimedes a reátörő katonához azzal a szóval fordult: Ne rombold szét a köreimet!
 • Слишком прекрасно, чтобы быть истиной.

A hegy aljában Pothárd kutja nevü szép forrás buzog fel. Itt nehány évtized előtt is nagyszerü csengetyü vásárok tartattak.

Áldott Matrona Moszkva. Imádság a terhességért

Minden áldozó csütörtökön ide jöttek a csengetyüt és kolompot csináló czigányok, ide sereglett fel egykorulag a szomszéd vidékek népsége, nem annyira vásárolni, mint vígadni, tánczolni; mert a czigányok a csengetyük mellett a hedegüt hegedü sem feledték otthon, s volt aztán hegyen völgyen vigság és öröm; e mellett a forrásban mosakodtak, melynek főfájást gyógyító varázs hatalmat tulajdonitnak; szóval ez egy nemzeti bucsu volt, melyre valláskülömbség nélkül felgyült a nép, főként eladó szép leányai a Nyikó völgyének, s a házasulandó legények messze vidékekről, hogy e hirhedett szépek közül feleséget válaszszanak, — mert hát inkább is volt az leányvásár, mint csengetyüvásár, s bizonynyal sokan vettek ott tudtok nélkül is csergő sapkát fejökre.

De nem egy ősz matronától hallottam büszkén emlegettetni, hogy ebben és ebben az esztendőben ő volt a Pothárdkuti csengetyű-vásár királynéja. A Székelyföldön számos oly forrást, többnyire magas bérczeken felfakadókat találtam, melyeknek csudás gyógyerőt tulajdonit a nép, s melyekhez az év bizonyos napjaiban bucsura jártak, sőt nem volt ritka azon eset sem, hogy a népnek az ily forrásokhoz kötött tiszteletét szentesité a keresztény vallás is, a mennyiben nem egyszer emelt kápolnákat az ily források közelében, pedig igen valószinü, hogy e forrásokhoz kötött kegyelete népünknek még a pogánykorból származik, midőn köztudomás szerint őseink a források mellett látás dioptria 5 Hadurnak áldozatot tenni.

Ez azonban igen természetes volt, a mennyiben minden uj matron gyógyító látvány, hogy inkább meghonosulhasson, átszokta matron gyógyító látvány egy s másba előzetes ceremoniáit stb. Ez elvből szentesithette a pogány ősök által kegyelt forrásokat a keresztény hit, s keletkeztek bucsuk ott, hol egykor Hadurnak áldoztak, s épültek kápolnák myopia glaukómával matron gyógyító látvány máglyák helyén.

Moszkva Szent Mátrona élete. Ikon, segítségért való imádság. Hogyan imádkozhatunk Moszkvában?

Az ily bucsuk a kihágások és visszaélések miatt nagyrészt eltöröltettek, de a források kegyeletes tisztelete azért egészen korunkig fenn van tartva. Ekként a Pothárdkuti bucsu és csengetyü-vásár is betiltás következtében meg lett szüntetve, de azért a nép még ma is kegyeletes tisztelettel viseltetik e forrás iránt s annak csudás gyógyerőt tulajdonit.

A vár déli aljában az itt eredő Várpatak mely később Avas patak név alatt Bethfalván felül szakad a Küküllőbe mellett egy matron gyógyító látvány terecskét Szekér várnak hivnak. De szerencsétlenségre a szin, hova helyezé, leégett s a kő elporlott.

További a témáról