Látás és ábrázolás pdf. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

látás és ábrázolás pdf

Látás- és hallásproblémákról biologikusan - Kérdezz-felelek élőben 8 (biologika, ujmedicina)

Az elõkészítõ, alapozó szakaszban, amikor a gyerekek még nem tudnak biztonsággal olvasni, ismereteiket a környezetükbõl látás, hallás, tapintás, azaz komplex megtapasztalás útján szerzik.

A tantárgy különösen a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének megértéséhez járul hozzá. A hétköznapi élmények mellett elõtérbe helyezi a remekmûvek által keltett élmények fontosságát, melyek a késõbbiekben meghatározók lehetnek az esztétikai élményképesség, a kifejezõ és befogadó képesség, az ízlés fejlesztése terén.

Lehetõvé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világban való eligazodást, személyes alkotói utak bejárására bátorít. Fontosnak tartja az új médiumok közlésformáinak, sajátos vonásainak megismertetését. A tantárgy látni, láttatni és alkotni tanít. Idõkeret Évfolyam heti évi heti évi heti évi heti évi Összesen Rajz és vizuális kultúraCélok és feladatok Átfogó szakmai célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása.

Látás és ábrázolás Pázmány Ágnes - Permay Éva pdf letöltés - zazeptiwel

Feladata vizuális megismerõ, befogadó, alkotó képességek fejlesztése, a kommunikáció köznapi, mûvészi, mûszaki és tudományosmódjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése.

Fejleszti síkbeli, térbeli ábrázoló, kifejezõ, közlõ, alakító, konstruáló képességeiket. A gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységek által a világ érzéki- tapasztalati birtokbavételére nevel. Feladata a látás és a kéz intelligenciájának kimûvelése. A térszemlélet, a forma- színdinamika és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a tantárgy fejlesztõ hatására emelkednek magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tantárgy újszerû célja az információk közti szelekció, a tanulók kritikus befogadási masteroptikus szemvizsgálat megalapozása.

Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a látás és ábrázolás pdf és megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá. A mûvészeti nevelés értékközvetítõ, értékteremtõ, egyben személyiségformáló szerepet tölt be.

Jelentõsen hozzájárul a kultúra értékeit becsülõ, környezettudatos magatartás formálásához. Az Az érzelmekkel kísért önkifejezés elmélyültségének megõrzése mellett az egyre céltudatosabb megismerés ösztönzése, képi gondolkodásuk fejlesztése, vizuális képzeletkincsük bõvítése. Lehetõvé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világban való eligazodást és személyes alkotói utak bejárására bátorít.

A tantárgy feladata a tanulók ábrázolásbeli formakészletének további gazdagítása, megfigyelõképességük, tér- és idõérzékük fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbeli látás és ábrázolás pdf szín- formaés szerkezeti érzékük alakítása rajzolással festéssel, mintázással, konstruálással, érdeklõdésük folyamatos ébrentartásával.

Esztétikai érzékenységük fejlõdését a manuális munka, a látványélmények és a bemutatott mûalkotások szolgálják. Az alkotó és befogadó tevékenységek szabálytudatuk, akaratuk, önértékelésük megerõsítését célozzák, a csoportmunka lehetõsége együttmûködési készségeiket fejleszti. A kerettanterv a Nemzeti alaptanterv Vizuális kultúra mûveltségi részterületének megfelelõen a tantárgyi tartalmakat négy nagy témakörbe sorolja: vizuális nyelv; kifejezés, képzõmûvészet; vizuális kommunikáció; tárgy- és környezetkultúra.

A vizuális nyelv a látvány értelmezésének nyelve, a témakörök kifejezõ elemeit és rendezõ elveit sorolja fel; kifejezés, képzõmûvészet témakör a gyermekek személyes, kifejezõ- expresszív tevékenységének és az elvárható mûelemzési, mûvészeti ismereteinek leírását tartalmazza.

A vizuális kommunikációhoz a vizuális megismerést szolgáló tevékenységek, és a köznapi- informatív tudományos képi közlések- 3 4 kel kapcsolatos ismeretanyagok tartoznak. A tárgy- és környezetkultúra témaköre a használati tárgyakkal, a tárgyalkotó mûvészetekkel és az építészettel kapcsolatos alkotó és elemzõ tevékenységeket tartalmazza. A tananyag bõvülõ, spirális elrendezésû, a témakörök és a fõ tevékenységi formák évenként ismétlõdnek, tartalmukban gyarapodnak, mûveleti szintjük emelkedik, a technikák bõvülnek, anyagokat, eszközöket, eljárásokat javasol.

A tananyag jellegét tekintve mind a négy évfolyamon gyakorlati tevékenységközpontú. A tanítás során a kerettantervi követelmények leghatékonyabban a több témakör szempontjait magába foglaló komplex feladatokkal teljesíthetõk. Kiemelt közös követelmények Hon- és népismeret A tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemzõ sajátosságait.

Sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyek az otthon, lakóhely, a szülõföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek.

"Pázmány Ágnes" - Országos Dokumentumellátó Rendszer Kereső Látás és ábrázolás pdf

Ismerjék meg környezetük hagyományait és jellegzetességeit. Gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek hazaszeretetük kifejezésére szolgálnak. Ismerjék meg nemzeti kultúránk nagy mûvészeit és alkotásait.

Becsüljék meg népmûvészetünk és más népek mûvészetének értékeit. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Legyenek érdeklõdõk és nyitottak az európai kultúra iránt.

Ismerjék az egyetemes kultúra kiemelkedõ egyéniségeit, mûvészeti alkotásait, a társmûvészetekkel együtt.

a látássérült személyek figyelmének jellemzői

Legyenek érzékenyek a problémák lényege iránt. Legyenek képesek megoldási lehetõségek keresésére. Környezeti nevelés Ismerjék meg környezetünket. Kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megõrzésébe. Életmódjukban nyilvánuljon meg a természet tisztelete. Kommunikációs kultúra Segítsék elõ a jelek útján a képi megfogalmazásokban az üzenetváltást. Segítsék az ismeretek megszerzésében és továbbadásában. Tudják használni a mesterséges közvetítõ rendszereket.

Testi, lelki egészség Minden tevékenységében törekedjenek testi, lelki egészségüknek megõrzésére.

Látás és ábrázolás pdf

Fordítsanak figyelmet a családi életre. Harcoljanak a káros szenvedélyek ellen. Legyenek toleránsak és segítõkészek a sérült, beteg látás és ábrázolás pdf szemben. Tanulás Törekedjenek ismeretszerzésre. Ismereteiket használják fel más területen is. Fejlesszék a szemléletes és elvont látás és ábrázolás pdf készségüket. Pályaorientáció Fejlesszék önismeretüket. Tudatosan készítsenek fel a pályaválasztásra. Nyújtsanak lehetõséget a tehetséggondozásra.

Adjanak átfogó képet a munka világáról. Biztosítsanak feltételeket, lehetõségeket a képességek kipróbálásához. Értse a mûalkotások képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét. Tudjon a térben tájékozódni, tudja a maga számára értelmezni a látás és ábrázolás pdf, környezetében található vizuális közlõ, eligazító jeleket.

Ízlésítéletét néhány szempont alapján indokolja. Általános nevelési követelmény a saját és mások munkájának megbecsülése, a kultúra és a környezetvédelem fontosságának megértése, az esztétikai élmények iránti nyitottság, törekvés az értékes és az értéktelen megkülönböztetésére. A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató képesség- készség- ismeret- és magatartásbeli fejlõdése, melynek tényét minden esetben önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellemzõkhöz viszonyítva ítélünk meg.

Alkotó képességek A kisiskolások érdeklõdésére, észlelési érzékenység jellemzõ: kíváncsi rácsodálkozás a látható világ számukra új, érdekes, szép jelenségeire. Képzelõerejük az eleven, konkrét belsõ képekben, látás és ábrázolás pdf való gondolkodásban, valamint a képzettársításaik könnyedségében, tartalmi gazdagsásában és képi- plasztikai, kifejezés, síkbeli és térbeli konstruálás bátorságában, eredetiségében nyilvánul meg.

Szívesen alkalmaznak szokatlan, egyéni megoldásokat. Ábrázolási jelrendszerük árnyaltabbá válik, egyéni látás és ábrázolás pdf hordoz. Kifejezõképességük, expresszivitásuk szubjektív arány- és színkezelésben, fokozásban, kiemelésben mutatkozik meg.

Kreativitásuk az ötletek könnyed áramlásában, egyéni leleményességben nyilvánul meg, amit lelkesedéssel végzett konkrét tevékenység motivál.

Elképzeléseiket igyekeznek azonnal meg is valósítani, ennek során addig szerzett készségeiket, ismereteiket látás és ábrázolás pdf, de többségük a tanító segítõ közremûködésére is igényt tart. Az alkotás öröme teszi képessé õket munkáik kidolgozására. Képesek alkotásaikat segítséggel értékelni, elemezni, társaik élményeit is figyelemmel követik.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

Befogadó, megismerõ képességek Az alsó tagozatos gyermekre jellemzõ a látható világ jelenségeivel, az esztétikai értékekkel kapcsolatos élmények iránti észlelési nyitottság; ösztönös és könnyen mozgósítható kíváncsi rácsodálkozás, képesség élõlények, tárgyak, képek, jelenségek tüzetes szemlélésére, megfigyelésre; látványelemek emlékezeti megõrzésére, könnyed felidézésére.

Vizuális emlékezetük megtartó erejére építve képesek az ábrázolás- alakítás során vizuális esztétikai képzetekkel végzett gondolkodási, képzeleti mûveletekre összehasonlításra, elemzésre, képzeleti átalakításra. A látványban rejlõ jelentést, mûvészeti kifejezést, a közlések tartalmát adott szempontok látás és ábrázolás pdf olvassák, elemzik.

Képesek látható tér, forma, szín, változás, mozgás viszonylatok megítélésére lényeges összefüggések külsõ- és belsõ forma, forma és tartalom, forma és funkció megértésére, ábrázolásbeli és szóbeli magyarázatára.

Mindenre erõs szubjektivitás, egyéni felfedezõ látásmód jellemzõ. Mûalkotások nézegetése, adott szempontok szerint elemzése során mozgósítják formálódó vizuális, esztétikai, mûvészeti képzeteiket. Élményeik érzelmeikben átszûrve tükrözõdnek, törekszenek asszociációkra támaszkodó egyéni ízlésítéletük megfogalmazására.

A tanulást segítõ képességek A vizualitás nélkülözhetetlen a többi érzékszerv tapasztalatainak rendezésében, a tanulásban, a mûvelõdésben, a mindennapi életben. Az információk áttekinthetõvé tételéhez, tagolásához, szemléltetéséhez, ábrák megértéséhez és létrehozásához szükséges felkészültség megszerzéséhez tantárgyunk nyújt kellõ alapot. Általa sajátíthatja el a tanuló a vizuális információk formáit, és ismeri meg lelõhelyeit könyvekben, kiállításokon és egyéb más forrásokban.

Látás és ábrázolás pdf - peters.hu

Az értékelés elvei és szempontjai Elsõ évfolyamon célszerû diagnosztizáló felmérést végezni. Ezáltal felismerhetõk a kiemelt adottságokkal rendelkezõ tehetségesek, kreatív típusú és látás szitakötőkben színtévesztõ gyerekek. Formatív értékelés rendszerességgel történik.

A tanító értékeli az egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban, szöveggel írásban. Szummatív értékelés a tanév végén a tantervi minimum figyelembevételével írásban tör- 5 6 ténik évfolyamon formatív értékelés a befejezett feladat vagy feladatsor után, szóban és szöveggel írásban egyénenként, csoportmunka esetén szóban.

Osztályzat tanév végén a továbbhaladás feltételeinek figyelembevételével. Osztályzattal csak az objektíve mérhetõ munkákat értékeljünk.

Értékelheti még a nevelõ a tanórán kívüli gyûjtõmunkát osztályzattal, valamint a pályázatokon elért eredménynek megfelelõen a Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján.

Tankönyvek, kézikönyvek A látás és ábrázolás pdf tanításának feltételei Kiadó, A képzõmûvészet iskolája. Kiadó, A televízió és a film felhasználásának módszertani kérdései. Reflektor Kiadó, Artner Tivadar: Évezredek mûvészete. Gondolat Kiadó, Aver Kálmán: Fényképezõgép ma és holnap. Gondolat, Bp Életrajzi lexikon. Kossuth Látás és ábrázolás pdf, Esztétikai kislexikon. Kossuth Kiadó, Ezer év mestermûvei. Mûvészetrõl gyerekeknek. Corvina Képelemzés. Gondolat Magyar életrajzi lexikon.

Akadémiai Kiadó, Bp. Magyar néprajz Mezei Éva: Játsszunk színházat! Mihály Ottó Trencsényi László: Világkerék. Altern füzetek.

  1. Recept a látás vízzel történő javítására
  2. Hogyan javíthatja a látását életkor szerint
  3. Látás és ábrázolás pdf Rare Silent Short Movie of 'Abdu'l-Baha in New York, megfogni a látással kapcsolatos kifejezéseket A modul: rajz-művészettörténet, művészetek, B modul: zenetörténet-ének, művészetek.
  4. Hasonló könyvek címkék alapján Yates köny­ve a fo­tó­el­mé­le­ti szak­iro­da­lom egyik alap­mű­vé­vé vált.

Akadémiai Kiadó, Nagy Pál: Barangolás a képzõmûvészetben. Bukarest, Népi hímzések a lakásban. Népmûvészet Prop. Origami mindenkinek Buda Péter figuráiból. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Kecskemét, Szemtanú mûvészet. Alap Kiadóváll. Bp Sztrókay Kálmán: Barkácskönyv. Tankönyvkiadó, Varga Péter: Hajtogatás. Móra Kiadó, Világkerék.

Látás és ábrázolás pdf, Látás illúziói pdf

OKI Iskolafejlesztési Központ. Magvetõ, Szaktanterem: Jól elsötétíthetõ terem, mozgatható padokkal, vízcsappal. Taneszköz lista 1 4. ÉVFOLYAM Az éves órakeret felbontása témakörönként: Témakör Óra Vizuális nyelv 4 Kifejezés, képzõmûvészet 11 Vizuális kommunikáció 13 Kitágult pupilla látás és környezetkultúra 5 Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra, tárlatlátogatásra, anyaggyûjtésre, filmvetítésre 4 Összesen: 37 A továbbhaladás feltételei Elsõ évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az elsõ és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintik.

Szolovjova a látás javulásában

Cél Az érdeklõdés felkeltése a tárgyi világ összetettségére és a képzõmûvészet iránt. Az elsõ próbálkozások a vizuális nyelv tudatos tanulmányozása terén. Az önkifejezés folyamatában felhasznált anyagokkal, eszközökkel és technikákkal való találkozás tapasztalati szinten.

látás 70 mennyi

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények Ismerje az évfolyam számára elõírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerûen használni. Ismerkedjen meg a természet és az ember alkotta jelekkel.

Tudjon viszonyítani kisebb-nagyobb. Ismerje fel a fõszíneket, a fehéret és a feketét. Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.

Legyen képes egyszerû tárgyak létrehozására. Fejlõdjön esztétikai érzéke. Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.

További a témáról