Hogyan lehet létrehozni a belső látást. Emberi szem

Az emberi szem és a látás

Készült: Egy itt kifejlesztett és alkalmazott mûvészet pedagógiai és rajzterápiás módszert szeretnék bemutatni. A természetes vizualitás velünk született adottság, mely a bennünk rejlõ õsképek segítségével lehetõséget ad önmagunk és a világmindenséggel való viszonyunk megfogalmazására.

  • Foltok látással
  • Belső látás I., Hogyan lehet fejleszteni a belső látást
  • Belső látás Hogyan lehet fejleszteni a látást, mint egy macska ~ IKT-használat SNI tanulókkal — nem csak pedagógusoknak Hogyan lehet fejleszteni röntgen látás?

Ez a képesség kisgyermek és óvodás korban bontakozik ki a társadalom elõhívó hatására. Az emberi kultúrában kimagasló eredményei különösen a népmûvészetben, a törzsi mûvészetben és az õsi mûvészetekben maradtak fent.

Sajnos a modern tömegkultúra és a rossz közoktatási gyakorlat hatására iskolás korban a gyermeki ábrázolásból fokozatosan eltûnik ez a képesség.

hogyan lehet létrehozni a belső látást

Szerencsére azonban ez az adottság nem irtódik ki az emberbõl, hanem csak visszahúzódik a lélek legmélyére, a tudattalan világába. Elõadásomban olyan mûvészetpedagógiai és rajzterápiás módszert mutatok be, amely képes a természetes vizualitást és a belsõ látást újból elõhívni.

A módszer iskoláskorú gyermekeknél, kamaszoknál és felnõtteknél egyaránt igen eredményesen alkalmazható. Így újból tudják használni belsõ látásukat, mely elõhívja a lélek tudattalan belsõ tartalmait.

Hogyan lehet fejleszteni a belső látást

Az õsképek segítségével meg tudják fogalmazni, és fel tudják ismerni önmaguk belsõ világát. A módszer egy õsi, több mint ezer évvel ezelõtti kelet-ázsiai taoista rajzpedagógiai eljárásra épül.

Emeld a rezgésszinted/A rezgésszint emelés alapmódszere Ezt meg kell nézned, ha teremteni szeretnél!

E sajátos rajzi megfogalmazások elemezésére is sor kerül érzelmileg sérült, állami gondoskodásban élõ gyermekek és fiatalok rajzainak néhány példáján. Tanulmány : A Pécsi Gyermekotthonban élõ gyerekekbõl és fiatalokból álló alkotóközösségünket ben alapítottuk Csontváry Képzõmûvészeti Stúdió néven. Az elmúlt 17 év alatt mára Pécs szellemi életének egyik színfoltját jelentjük. Az emberi lét egy különös világát képviseljük a mûvészet nemes eszközeivel megjelenítve: egészséges családi háttér nélküli, intézeti világban nevelkedõ gyerekek és fiatalok önkifejezõ szubkultúráját, sajátos lelkivilágát.

Alkotásaikban a modernkor problémái, konfliktusai a gyermeki látásmód szûrõjén keresztül mûvészetté nemesülnek, szelídülnek. Õszinte, szókimondó világ ez, hogyan lehet létrehozni a belső látást elemi erejû önkifejezõ eszközei segítségével lelkünk mély rétegeit szólítja meg.

E gyerekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködõ családokból kerülnek ki. Már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedõ részesei.

Az emberi szem és a látás

Életük gyakori velejárója a hányattatottság, a szeretethiány, az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, az agresszív légkör. Minden napjukban jelen van a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendûségi érzés.

A belső látást előhívó rajzpedagógiai és művészetterápiás módszer alkalmazása a Csontváry Képzőművészeti Stúdóban Platthy István művészetterapeuta, rajztanár, országos gyermekvédelmi szakértő, igazgató Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pécs, Megye u.

Az iskola verseny- és teljesítmény-centrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítõképességük a normál családban élõkéhez képest. A Csontváry Képzõmûvészeti Stúdió ezzel szemben a bennük rejlõ értékek, képességek kibontakoztatását, fejlesztését vállalja fel. Egy olyan sajátos rajzterápiás módszert alkalmaz, amely képes a bennük lévõ feszítõ szorongást elõidézõ lelki traumákat elõhívni, hogy azokat a képzõmûvészet nemes eszközeivel szimbolikusan meg tudják jeleníteni.

Így a bennük lévõ lelki problémákból, gondokból mûvészeti értéket tudnak létrehozni. Megélhetik, hogy bennük is van érték, hogy az értéktelenségbõl is lehet értéket létrehozni. Ez a folyamat egy olyan alapképességet fejleszt bennük, amely életük bármely területén kamatozhat, és a késõbbiek során is átsegítheti õket sok nehézségen.

hogyan lehet létrehozni a belső látást

A módszer egy õsi, több mint ezer éves, kelet-ázsiai, taoista rajzpedagógiai eljárásra épül. Az emberi alaklátásra az a jellemzõ, hogy a látott tárgyról vagy ábráról, rajzról stb. Bár hogyan lehet létrehozni a belső látást elénk kerülõ tárgyak többnyire részletekben gazdagok, elsõ ránézésre nem a részletek ragadnak meg bennünket, hanem az egész tárgy, forma összjellege. Vagyis az alakot nem úgy érzékeljük, hogy részleteibõl rakosgatjuk össze egy egésszé, hanem az egészrõl van egy összbenyomásunk anélkül, hogy a részleteket tudatosan elemeznénk, rakosgatnánk magunkban.

  • Gyengénlátó emberek segítése
  • A belső látást előhívó módszer
  • Helyesebben szólva: ezek az eszközök lemásolják a szem felépítését.

Csak amikor már hosszasan szemlélünk egy tárgyat vagy más látványt, akkor kezdünk a részletek észlelésében elmélyülni. A gyermekeknél az alaklátás sajátos egész jellege a felnõttekhez képest még inkább jelen van. A gyerekeket mintha az ábra egészérõl való — elsõsorban érzelmi — benyomásuk ragadná meg, mintha — ehhez képest — kevésbé észlelnék a részleteknek az egészben elfoglalt helyét, s így elsõsorban az egészrõl való, tagolatlan benyomást rögzítik rajzaikban.

Kamerarendszer, a szem és a látás, a szem felépítés - Oktel Kft.

Ezeket az alaklátási törvényszerûségeket teljesen figyelmen kívül hagyja a naturalista szemléletû, kizárólag a külsõ látásra építõ, még most is elterjedt rajztanítási gyakorlat, mely arra kényszeríti növendékeit, hogy az egész formát fokozatosan a részletek tökéletes, tónusos kidolgozásával hozza létre.

Minél kisebb a gyermek, annál jobban kínlódik a feladattal, hiszen õt nem a részletek, hanem az egész karaktere, összjellege fogja meg. Az ábrázolásban a túl sok részlet zavarja az egész megragadásában.

hogyan lehet létrehozni a belső látást

A hagyományos európai ábrázolásmódra jellemzõ a formák tónusos téri megjelenítése, legapróbb részletekig menõ kidolgozása. Ezzel szemben a klasszikus távol-keleti, elsõsorban a kínai és japán tusfestészet lényege a részletek elhagyása, a formák jellegzetes vonásainak, karakterének csodálatos megragadása. Kuo Hszi az egyik, a XI. Írásvetítõre helyezett száraz növényi formák árnyékait vetítettem ki bogáncs, mákgubó, fûfélék, kalászok stb.

A növényeket kis kompozícióba rendeztem az árnyképen, eleinte egyszerûbb, késõbb bonyolultabb formákban. A megjelenõ árnykép síkszerû, finom vonalakból és foltokból áll. Így nem bénítja õket az ábrázolásban a túl sok részletinformáció, illetve a formakarakter felerõsítése révén a jellegzetes vonások megragadása is könnyebbé válik számukra, s ez segít oldani szorongásaikat, belsõ görcseiket. Ezek a finom vonalú természeti formák nagyon szépek, de kicsinységük miatt hétköznapi életünkben elmegyünk mellettük, anélkül, hogy észrevennénk õket.

Így viszont — árnyékuknál fogva többszörösére felnagyítva — csodálatos esztétikai élményt nyújtanak.

Emberi szem – Wikipédia

Ezt rajzolják le gondozottaim, elsõsorban a karakterre és nem — szorongást okozó módon — a külsõ arányokra koncentrálva, hiszen egy árnyéknál végképp nem fontosak a precíz arányok.

Igen, színeket is lehet alkalmazni. E módszerrel a gyermekek mind a formaképzésben, mind a színhasználatban megszabadulnak gátlásaiktól, és felszabadultan, saját egyéniségüket, eredeti ízüket beleviszik a rajzba. A rajzlapon a formát körülvevõ teret üresen — illetve itt a rajzlapot fehéren — hagyják, akárcsak a kínai mûvészek. Így a fehér alap, mint tér — puritán módon — képalkotó elemmé válik, esztétikai értékekkel töltõdik fel.

Mint egy ablakon át, úgy tekintünk be valahová, ahol különös, titokzatos dolgok várnak ránk, melyek egyelõre még elvesznek a háttér sejtelmes fehérjében. Ebben a típusú ábrázolási módban tehát a megjelenõ formák egyidejûleg automatikusan létrehozzák maguk körül a teret, és jelentéssel ruházzák fel azt. Ehhez már nem csak mákgubót, bugavirágzatot és egyéb száraz növényeket használtam, hanem szõlõgyökeret, madártollakat, tengeri kagylót is, stb.

Sokszor montázsszerûen, mégis szervesen raktam össze a különbözõ árnyképeket, és hoztam létre titokzatos alakzatokat. Az árnyékalakzatok jócskán elrugaszkodnak a hétköznapi valóságtól, de pont ezért egyszerre több mindenre hasonlítanak.

  1. Hogyan lehet létrehozni a belső látást. Emberi szem
  2. Emberi szem Készült: Blog Milyen látásproblémákra kínál megoldást a lézeres látásjavító kezelés?

Az árnyék viszonylag homogén felületébe bármit bele lehet túlsúlyos rövidlátás, elvileg bármit meg lehet benne látni. Itt lényegében a gondolkodás, illetve a képzelet analógiás mûveletérõl van szó. Az egyszerre több jelentést is hordozó árnykép valamit felidéz a tudatban, valami eszünkbe jut róla, a hasonlóság elve alapján.

Ez a felismerés a tudattalanból is hívhat elõ lelki tartalmakat. Ezeken a képeken fantasztikus lények, szürrealisztikus, meseszerû kis világok jelennek meg. Erre a szemléletre az is jellemzõ, hogy sokszor a valóságban össze nem tartozó elemeket kapcsol egybe, mégis szerves egészként jelenítve meg õket. Ezek a különös lények egyben szimbólumok is.

hogyan lehet létrehozni a belső látást

Erõs érzelmek teljesednek ki általuk, élmények sûrûsödnek össze bennük, és ezek az élmények akár tudattalanok is lehetnek.

Hiszen a belsõ feszültségek, indulatok áttevõdnek a kamaszgyermek képzelete által teremtett jelképekre, belesûrítve az átélt traumákat, élményeket. Így e sokszor tudattalan problémák önkéntelen módon megjelenhetnek, hogyan lehet létrehozni a belső látást.

További a témáról